Zamknij
REKLAMA

(...) Wina za nieuzyskanie dofinansowania leży po stronie byłego dyrektora SPZ ZOZ w Płońsku (...) - wskazuje Ozdarski, odpowiadając na ostatnie oświadczenie Obermeyera

20:03, 05.06.2020 | info SPZ ZOZ w Płońsku/dodał DT
Skomentuj - Kreowanie przez byłego dyrektora SPZZOZ obrazu o rzekomych zaniedbaniach przez obecną dyrekcję SPZZOZ jest kłamliwe - uważa Marcin Ozdarski [Foto: Redakcja/Archiwum]
REKLAMA

W ślad za opublikowanym w lokalnych mediach oświadczeniem Pana Pawła Obermeyera, byłego dyrektora SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, w sprawie odrzucenia przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dwóch wniosków dotyczących programów o charakterze społecznym – oceny wad postawy u dzieci oraz zwalczania otyłości informuję, iż przedstawiony przez Pana Pawła Obermeyera obraz nie ma związku z rzeczywistością i jest próbą przerzucenia odpowiedzialności za źle przygotowane wnioski - pisze w piątkowym oświadczeniu p.o. dyrektora płońskiego szpitala Marcin Ozdarski.

W drugiej połowie ubiegłego roku ówczesny dyrektor SPZZOZ – Pan Paweł Obermeyer podpisał dwie umowy z podmiotami zewnętrznymi, które zobowiązały się do przygotowania wspomnianych powyżej wniosków o dofinansowanie.

Wnioski zostały poddane ocenie w czasie kiedy obowiązki dyrektora szpitala pełnił Pan Paweł Obermeyer. Ocena formalna – pozytywna, merytoryczna – negatywna (ocena dokonana w dniach – 13 stycznia 2020 roku, 14 stycznia 2020 roku, 15 stycznia 2020 roku, 16 lutego 2020 roku, 21 lutego 2020 roku  i 25 lutego 2020 roku – zgodnie z kartami ocen).

Projekty, ocenione przez niezależnych członków komisji oceny projektów, uzyskały bardzo niską ocenę – mniej niż 60 % punktów w ogólnych kryteriach oceny merytorycznej, w związku z powyższym  nie mogły być rekomendowane do dofinansowania.

Kryteria merytoryczne, w których wnioski nie uzyskały wymaganego minimum punktowego wraz z uzasadnieniem przyczyny ich odrzucenia wskazane zostały w kartach oceny merytorycznej stanowiących załączniki do dwóch pism z dnia 24 marca 2020 roku,  które SPZZOZ  otrzymał z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (numer sprawy: MJWPU.WOM-S.420 – d590/19 i numer sprawy MJWPU.WOM-S.420 – d588/19) za pośrednictwem portalu internetowego.

Faktem jest, że komunikaty zostały nadane w dniu 24 marca 2020 roku, natomiast Pan Paweł Obermeyer zarzucając opóźnienie w odbiorze komunikatów zapomniał wspomnieć, iż kończąc swoją pracę jako dyrektor SPZZOZ nie przekazał haseł dostępu do portalu (pomimo iż przekazanie stanowiska, miało nastąpić w dniu 24 marca 2020 roku), natomiast druga osoba mająca dostęp do portalu – kilka dni później również dostarczyła zwolnienie lekarskie. Wyłącznie dzięki zaangażowaniu pozostałych pracowników SPZZOZ udało się ustalić login i hasło dostępu do portalu, co umożliwiło odczyt komunikatów po kilku dniach od ich publikacji.

Na podstawie uzasadnień niezależnych członków komisji oceny projektów zawartych w kartach oceny merytorycznej we wnioskach o dofinansowanie zabrakło bardzo ważnych dla wniosków informacji, które powinny być opisane w sposób merytoryczny i zgodny z  procedurami oraz wytycznymi i  regulaminem konkursu RPMA.09.02.02-IP.01-14-088/19.

Poniżej pozwolę przytoczyć, na podstawie kart oceny, główne błędy lub / i braki w ocenianych wnioskach:

• brak opisów wykazujących, że realizacja projektu przyczyniłaby się do osiągnięcia celów konkursu (!!!),

• wnioskodawca (SPZZOZ) nie uwzględnił założeń Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego w zakresie oczekiwanych efektów programu,

• brak istotnych danych zarówno liczbowych, jak i opisowych na temat sytuacji problemowej grupy docelowej na terytorium realizacji projektu,

• brak propozycji osiągnięcia i pomiaru wskaźników, a także nie zaplanowano działań pozwalających na osiągnięcie koniecznych wskaźników, zaś zaproponowane we wnioskach wskaźniki tylko częściowo spełniły wymagania regulaminu konkursu,

• nie opisano skali problemów związanych z wadami postawy w powiecie płońskim, wiele opisów nie spełniało wymogów regulaminu konkursu,

• brak wskazania dokumentów umożliwiających weryfikację statusu osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym,

• brak wskazania liczby i charakterystyki pozostałych grup osób,  w tym  np. rodziców / opiekunów, personelu szkół ze wskazaniem cech specyficznych warunkujących objęcie wsparciem w projekcie,

• brak opisu personelu medycznego zaplanowanego do udziału w projekcie,

• brak aktualnych analitycznych i syntetycznych wniosków,  w tym  danych ilościowych i jakościowych z okresu do 3 lat przed datą złożenia wniosku dotyczących działalności i doświadczeń wnioskodawcy i partnerów celem wykazania znajomości  grup docelowych,

• nie opisano działań motywujących do udziału  w projekcie,

• nie zaplanowano kryteriów premiujących celem objęcia wsparciem w projekcie osób,

• nie zostały opisane osoby z niepełnosprawnością ze względu na rodzaj i stopień  niepełnosprawności.

Przedstawione powyżej błędy i uchybienia nie stanowią pełnej listy uwag i błędów ujętych w kartach oceny merytorycznej przesłanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

[ZT]5342[/ZT]

SPZZOZ został  pouczony w  dwóch pismach z dnia 24 marca 2020 roku otrzymanych z  Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o prawie do złożenia protestu stosownie do treści art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 –2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), natomiast jak słusznie zauważył w swoim oświadczeniu Pan Paweł Obermeyer czas do złożenia odwołania był liczony od daty odbioru pisma (14 kwietnia 2020 roku), a nie od daty widniejącej na przekazywanych pismach. Mówienie, zatem o „rażących zaniedbaniach ze strony obecnego dyrektora" jest zwykłym pomówieniem ze strony Pana Pawła Obermeyra oraz próbą wprowadzenia opinii publicznej w błąd.

Zaznaczam, że SPZZOZ nie miał możliwości złożenia skutecznego protestu. Błędy oraz co istotniejsze braki w częściach opisów były na tyle poważne i istotne, że nie dawały jakichkolwiek podstaw do pozytywnej oceny. Właściwie, aby wnioski miały szansę być rozpatrzone do dofinansowania, należałoby je napisać od nowa, uwzględniając wyżej przywołane wytyczne, co z punktu widzenia konkursu było niemożliwe.

Zatem należy uznać, iż wina za nieuzyskanie dofinansowania, leży po stronie byłego dyrektora SPZZOZ – Pana Pawła Obermeyra, który zatwierdził złe, wręcz pozbawione dużej części merytorycznych opisów wnioski, za co szpital poniósł koszty na rzecz firm zewnętrznych, a nie osiągnął zamierzonego celu, jakim było pozyskanie dofinansowania na realizację zadań.

Kreowanie przez byłego dyrektora SPZZOZ obrazu o rzekomych zaniedbaniach przez obecną dyrekcję SPZZOZ jest kłamliwe. Jest to próba odwrócenia uwagi od prawdziwych powodów nie uzyskania dofinansowania – braku kontroli nad procesem przygotowań wniosków oraz weryfikacji przygotowanych przez zewnętrzny podmiot dokumentów, co przełożyło się na odebranie wniosków, które zawierały braki oraz błędy, co w konsekwencji uniemożliwiło otrzymanie dofinansowania.

Zaznaczam, iż SPZZOZ przygotuje wnioski, uwzględniając wszelkie uwagi i braki merytoryczne wskazane przez ekspertów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz opierając się na wytycznych w celu ponownego złożenia wniosków aplikacyjnych w kolejnym naborze wniosków tego samego lub innego programu dotacyjnego.

Reasumując wnioski nie uzyskały dofinansowania ze względu na braki lub / i błędy jakie zawierały. Na etapie oceny wniosków, nie można wprowadzać zmian we wniosku, uzupełniać braków – co uniemożliwiało naprawienie błędów jakie wystąpiły w pierwotnie przygotowanym wniosku. Liczba punktów, jaką uzyskały wnioski uniemożliwiała przyznanie dofinansowania, jak równie po dokonaniu szczegółowej analizy – złożenia skutecznego protestu dającego szansę na znalezienie się na miejscu uprawniającym do uzyskania dofinansowania.

lek. Marcin Ozdarski
p.o. Dyrektora SPZZOZ w Płońsku

Zdjęcia uzasadnień merytorycznych ocen wspomnianych wniosków znajdują się na facebookowym profilu płońskiego szpitala: https://www.facebook.com/Szpital-w-P%C5%82o%C5%84sku-108992480746103/

(info SPZ ZOZ w Płońsku/dodał DT )

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.).

komentarz (40)

ObserwatorObserwator

25 16

Ups... co tym razem powie Pan Obermeyer? Co powiedzą jego obrońcy? 20:36, 05.06.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

jaja

1 4

ze to stek bzdur i kłamstw ze strony nieudolnego pana Ozdarskiego, niestety 10:59, 08.06.2020


Do jaDo ja

4 1

Udolny to był pan Obermeyer. Taką sieć powiązań stworzyć w szpitalu. Niesamowite!!! 16:55, 08.06.2020


JustynaJustyna

22 16

Czuję się oszukana przez byłego dyrektora. Przeczytałam te oceny i ewidentnie widać, że wprowadził nas w błąd, ale były dyrektor. Wstyd Panie Obermeyer. 20:38, 05.06.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

do Justynydo Justyny

3 1

Coraz więcej ludzi uważa tak jak ty. 16:56, 08.06.2020


Serce i rozum Serce i rozum

17 16

Prawda leży po środku. Były dyrektor przygotował wniosek nienależycie, nowy niezorientowany w temacie - wniosku nie poprawił. Oto są efekty "lokalnej wojenki". A przecież staropolskie przysłowie mówi - zgoda buduję niezgoda rujnuje... tylko ludzi żal i szpitala
20:45, 05.06.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Bez serca i rozumuBez serca i rozumu

17 11

Przeczytaj dokładnie i nie wybielaj Obermeyera. wnioski źle przygotowała wybrana przez niego firma. Nie było co poprawiać i tyle w temacie. 20:51, 05.06.2020


123123

19 16

Nieźle. Jak teraz można wierzyć w cokolwiek co Pan Obermeyer oświadczy skoro tak ludzi wprowadził w błąd zarzucał niedociągnięcia swemu następcy A tak naprawdę sam zawalił te wnioski. 20:59, 05.06.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

No proszęNo proszę

18 13

Były dyrektor dobrze wie że prawo protestu przysługuje tylko w uzasadnionych przypadkach na granicy punktów wymaganych. Jestem zaskoczona, że najpierw sam wychodzi z takim niby orężem ....a tu nie ma co zbierać ... 60 procent punktów ... Tak Szpital stracił szansę na 123 miliony czy ile tam podawał były dyrektor ale wg mnie to ewidentnie jego wina ... 21:13, 05.06.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PrawdaPrawda

14 6

Prawda! 21:14, 05.06.2020


Doktur hałsDoktur hałs

20 11

Kolesia interesował wgl ten szpital? Bo jak czytam coraz więcej o tym, to chyba tak średnio. Głównie chyba dieta pudełkowa... 21:15, 05.06.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WywolywaczWywolywacz

17 12

Paulina gdzie jesteś? Broń Pawła.🤣 21:33, 05.06.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

TolaTola

11 8

Paulinę zatkało, pierwszy raz chyba. 09:59, 06.06.2020


OdetkanieOdetkanie

6 3

Ale że niby „sprostowania” działacza szanownej Gazety Polskiej zatykają? Serio to się można uśmiać 🤣 17:38, 06.06.2020


OO

5 2

Tomasz,Kaśka, Artur, Robert,Bożenna i inni hejterzy w akcji. 23:28, 06.06.2020


SzokSzok

15 12

Szok. To Obermeyer oszukał? 22:04, 05.06.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Razem z PiSRazem z PiS

11 15

O chyba lokalni aktywiści w komplecie i walą w klawiaturę według instrukcji ze swojej tajnej grupy na messengerze... oby do wyborów prezydenckich i podziękujemy i PiSowi i jego poplecznikom. 23:20, 05.06.2020

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

Do Pauliny, czy inneDo Pauliny, czy inne

12 5

A może tak coś merytorycznie 23:57, 05.06.2020


Czy inneCzy inne

7 9

Merytorycznie to trzeba mieć z kim dyskutować ;-) 00:02, 06.06.2020


Do czy inneDo czy inne

9 6

Zawsze najłatwiej pisać, że to aktywiści, ubliżać, a nie podać kontrargumenty. Pokazałaś swój poziom umysłowy i wielkie zacietrzewienie. Brak ci argumentów. I to by było na tyle. 10:03, 06.06.2020


JaJa

6 7

Nie, to w urzędzie wolna sobota, więc przebił się głos zwykłych ludzi. 10:06, 06.06.2020


SobotaSobota

5 3

No w starostwie chyba pracują z domu ;-) 17:34, 06.06.2020


PaulinaPaulina

9 12

Po tym oświadczeniu nie ma jak bronić managera P. O. 06:26, 06.06.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Zamiast Zamiast

12 13

wskazywania winnych, trzeba było poprawić projekt a nie tłumaczyć się brakiem kodów. Piaskownica! 11:04, 06.06.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Do ZamiastDo Zamiast

8 9

Zzamiast pisać głupoty uruchom rozumek i przeczytaj tekst że zrozumieniem. Jasno podano że nie było możliwości ich sprostowania. 14:00, 06.06.2020


AaAa

9 3

Tu szukanie winnych nic nie pomoże szpitalowi, a gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta:) 12:14, 06.06.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

CzyCzy

14 9

działania pełniącego obowiązki dyrektora sprowadzać się będą tylko do dementi? 13:47, 06.06.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

CzyCzy

11 8

Widać jak interesujesz się trolu szpitalem. W końcu jest szansa na lepsze warunki dla pacjentów na sor. Poza tym jak głupoty wypisuje Obermeyer to trzeba to sprostować i dobrze że dementuje banialuki Obermeyera. Kiedy on zrozumie że władze powiatu go popędziły. 13:58, 06.06.2020


DobreDobre

13 12

I już po obronie byłego dyrektora jaki to był dobry uczciwy i porządny gdzie są Ci co tak wierzyli w jego uczciwość co kółko różańcowe już zamknęło się gdzie ten komitet obrony pytam gdzie tak głośno było że nie prawnie nie prawda i nagle cisza klapki się odsłoniły i co prawda wyszła na jaw i jest tylko cisza i kita podwinięta a to jeszcze wyjdzie więcej brudów i nieporadności Pana Pawła co sunia uciekła i nie ma kto bronić pańcia bo siedzi w budzie i się boi nareszcie cała prawda wyjdzie na jaw poczekamy co będzie dalej jak będzie skomlał Pawełek tylko winny się tłumaczy 16:11, 06.06.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Obroncy..Obroncy..

7 6

Doszli do wniosku ,ze nie ma co z klakerami dyskutowac i tyle.. 19:32, 06.06.2020


WaszWasz

8 3

sąd jest lepszy niż mój... Więcej wiecie, lepiej czytacie ze zrozumieniem nic nie rozumiejąc, macie myślących za "tatatajstwo" - jak mawia jeden z mędrców...Już niedługo zacznie się normalność!!! 19:12, 06.06.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

NormalnośćNormalność

7 6

Teraz jest normalniej. Boję się powrotu patologii. 19:16, 06.06.2020


Do pana ObermeyeraDo pana Obermeyera

9 9

Jako zwykły mieszkaniec Płońska jestem oburzony tym co teraz dowiaduje się o panu Obermeyerze. Ta dieta do której szpital miał dokładać, te badania na których nie wiadomo czy szpital też nie dołożył a teraz te wnioski które źle zostaly przygotowane. Dobrze że obecny dyrektor o tym mówi. Wstyd, że Pan Obermeyer jeszcze zrzuca na kogoś odpowiedzialność za swoją nieudolność. Powinien już zamknąć się i nie odzywać się. 07:25, 07.06.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

DobrzeDobrze

9 7

że pan Obermayer też mówi. Lepszy sort wprawdzie każe mu milczeć, ale to chyba jeszcze wolny kraj? 10:25, 07.06.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

PrzekrętyPrzekręty

8 6

Ale na przekręty i dziwne biznesy nie ma w nim miejsca. 13:21, 07.06.2020


SamosądSamosąd

4 4

nad przeciwnikami, a dla swoich - wotum zaufania! Trener narciarski i jego żona z przyłbicami spod Gubałówki się kłaniają, a także rodzina pewnego medyka od grantów.. . 14:55, 07.06.2020


Do DobrzeDo Dobrze

3 2

Niech on lepiej już nic nie mówi bo z każdym oświadczeniem coraz bardziej pogrąża się. 22:24, 07.06.2020


Panowie Wójtowie czaPanowie Wójtowie cza

5 2

I co na to wszystko Panowie Wójtowie powiatu płońskiego. Bronili na całego. A teraz milczą. Może Czas przeprosić Starostów. Może czas powiedzieć - dobrze zrobiliście zwalniają P.O. 12:12, 08.06.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

WójtowieWójtowie

4 1

Kiedy zabierzecie głos w tej sprawie?! 16:54, 08.06.2020


abcabc

1 0

właśnie, czekamy. 22:16, 12.06.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA