Zamknij
REKLAMA

Nakaz zapłaty to wyrok z odroczonym terminem płatności. Jeżeli go otrzymałeś, musisz reagować [ADWOKAT RADZI]

10:22, 05.02.2019 | materiał zewnętrzny
Skomentuj
Adwokat Piotr Truszkowski współpracuje z redakcją PwS. Publikujemy artykuły, które mogą być przydatne dla naszych czytelników

W swojej praktyce wielokrotnie spotykam się z sytuacjami, w których klienci otrzymując z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym, zachowują całkowitą bierność i nie reagują, albowiem są przekonani, że sprawa w dalszym ciągu jest na etapie postępowania sądowego i otrzymają z sądu oddzielne wezwanie na rozprawę, gdzie będą mogli bronić swoich praw, wzywać świadków i przedsięwziąć inne środki argumentacji swojej pozycji. Nic bardziej mylnego. Nakaz zapłaty wydany w trybie upominawczym lub nakazowym kończy postępowanie w trybie, w którym został wydany. Od dnia jego otrzymania przez daną osobę, stanowi potencjalny tytuł wykonawczy, który po uprawomocnieniu się, ma taką samą moc, jak wyrok sądu. 

Tylko od Ciebie zależy, jaki będzie finał postępowania, które zostało wytoczone przeciwko Tobie. W celu wyjaśnienia, w jaki sposób możesz skutecznie bronić się przed nakazami zapłaty wydanymi przeciwko Tobie, musisz dokładnie zrozumieć, w jakich postępowaniach i w jaki sposób są one wydawane. 

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu, trybie nakazowym to orzeczenie, które dla Wierzyciela wiąże się z najmniejszymi opłatami sądowymi i szybkim zabezpieczeniem roszczenia – jeszcze przed uprawomocnieniem się nakazu. Aby możliwe było wydanie nakazu zapłaty w tym trybie, Wierzyciel musi spełnić pewne wymogi formalne, które wskazane zostały w art. 485 k.c. I tak, okoliczności uzasadniające roszczenie, będące przedmiotem postępowania nakazowego, muszą być potwierdzone jednym z niniejszych dokumentów: dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu oraz zaakceptowanym przez dłużnika wezwaniem do zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym. Wydanie nakazu zapłaty będzie możliwe również na podstawie prawidłowo wypełnionego weksla, czeku warrantu oraz rewersu, a także w przypadku należności pieniężnych określonych w ustawie, czy też umowy, dowodu spełnienia świadczenia wzajemnego niepieniężnego, oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku.

Nakaz zapłaty w trybie nakazowym z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia. Oznacza to, że wierzyciel już na początku procesu może skierować wniosek o zabezpieczenie swojego roszczenia do komornika. 

Z dniem doręczenia nakazu zapłaty Pozwany ma obowiązek zapłaty kwoty żądanej pozwem w terminie 14 dni lub złożenia zarzutów. Zarzuty od nakazu zapłaty powinny być wniesione w formie pisemnej do Sądu, który wydał taki nakaz. Pamiętaj, że zarzuty od nakazu zapłaty muszą być precyzyjnie określone i prawidłowo sformułowane. W piśmie z zarzutami należy dokładnie wskazać wszystkie dowody na poparcie zasadności stawianych zarzutów. Jeżeli o czymś zapomnisz, Sąd pominie twierdzenia i dowody zgłoszone na późniejszym etapie, jako spóźnione.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym to orzeczenie wydawane głównie w sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych, a zatem jego wydanie możliwe jest w każdej sprawie o zapłatę sumy bez względu na jej wartość.  W przeciwieństwie do postępowania nakazowego, Wierzyciel ponosi opłaty sądowe identyczne jak w postępowaniu zwykłym, tj. 5 % wartości przedmiotu sporu, jednak zyskuje na czasie, albowiem tryb upominawczy jest o wiele szybszy od postępowania zwykłego. Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jest ograniczone kodeksowymi przesłankami wymienionymi w art. 499 k.p.c., a mianowicie nakaz zapłaty nie może być wydany, gdy:

  • roszczenie jest oczywiście bezzasadne, 
  • przytoczone okoliczności (uzasadniające roszczenie) budzą wątpliwości, 
  • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego (w przypadku, gdy pozwany dłużnik jest jednocześnie wierzycielem powoda z innego tytułu prawnego),
  • miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

Analogicznie, jak w przypadku nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, z dniem doręczenia nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, pozwany ma obowiązek, albo w terminie 14 dni od dnia otrzymania nakazu zapłacić powodowi kwotę objętą nakazem lub w tym terminie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. Po upływie tego terminu, w przypadku zaniechania ze strony pozwanego w złożeniu sprzeciwu, nakaz zapłaty uprawomocni się, ma moc wyroku sądu i jest tytułem wykonawczym umożliwiającym prowadzenie na jego podstawie egzekucji komorniczej. Jeżeli nie nastąpiły jakiekolwiek błędy proceduralne przy jego wydawaniu i doręczeniu (np. wysłano nakaz na nieaktualny adres pozwanego), to Pozwany nie ma już możliwości skutecznego zaskarżenia takiego nakazu. Wobec tego pamiętaj, aby nigdy nie lekceważyć korespondencji przychodzącej z Sądu. 

Jak już wspomniałem, powyżej, aby uchylić się od skutków nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, musisz wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od daty otrzymania nakazu. Podobnie jak z zarzutami od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw musi być sporządzony w sposób prawidłowy, tj. w dokładny sposób określać zarówno wnioski i zarzuty przeciwko żądaniu Powoda. Zgłaszanie ich na późniejszym etapie może być uznane przez Sąd za spóźnione. 

Po skutecznym złożeniu sprzeciwu, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym traci moc (to jest tak jakby nigdy nie został wydany), zaś postępowanie toczy się w trybie zwykłym, gdzie Sąd będzie rozpoznawał sprawę na rozprawie. 

Niezależnie od tego, w jakim trybie wydany został przeciwko Tobie nakaz zapłaty, musisz zapamiętać jedną najważniejszą rzecz. Po otrzymaniu korespondencji z Sądu, w której znajduje się nakaz, to po TWOJEJ stronie leży inicjatywa dalszego działania. Ani Sąd, ani Wierzyciel nie podejmują już w takiej sytuacji żadnych dodatkowych działań. To Ty musisz wykazać, iż roszczenie dochodzone w postępowaniu nakazowym, czy upominawczym jest bezzasadnym. 

Piotr Truszkowski
Adwokat
+ 48694487667

Filia Kancelarii w Płońsku
ul. Młodzieżowa 13 lok. 72
09-100 Płońsk

(materiał zewnętrzny)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© plonskwsieci.pl | Prawa zastrzeżone