Zamknij
REKLAMA

Skarga na czynności komornika - adwokat radzi

09:16, 26.11.2018 | materiał zewnętrzny
Skomentuj
Adwokat Piotr Truszkowski zaczął współpracę z redakcją portalu ''Płońsk w Sieci"

Na prośby naszych czytelników nawiązaliśmy współpracę z kancelarią adwokacką i panem Piotrem Truszkowskim. Będziemy cyklicznie publikować artykuły, które mogą być dla Was ważne i przydatne. Dziś pierwszy z nich. 

Aby zapewnić sobie prawidłowy przebieg egzekucji i bronić się przed niewłaściwymi czynnościami podejmowanymi przez komornika, dłużnikowi przysługuje przede wszystkim skarga na czynności komornika. Można ją wnieść jednak także w przypadku zaniechania czynności przez organ egzekucyjny, gdy istnieje prawny obowiązek jej podjęcia, a organ egzekucyjny uchyla się przed jej wykonaniem. Zgodnie z art. 767 k.p.c., skargę wnosi się do sądu rejonowego, przy którym działa komornik, w terminie tygodniowym liczonym od dnia dokonania danej czynności, jeśli osoba skarżąca była przy czynności obecna lub była o niej zawiadomiona, bądź od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności. Jeśli o czynności nie powiadomiono, termin liczy się od dnia dowiedzenia się przez skarżącego od dokonaniu czynności. Skutkiem wniesienia skargi po terminie jest jej odrzucenie.

W skardze należy wskazać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano mimo obowiązku dokonania, a także wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności przez komornika. Omawiana skarga podlega stałej opłacie w kwocie 100 zł. Co do zasady jej wniesienie nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego, jednak sąd może zdecydować o jego zawieszeniu lub wstrzymaniu zaskarżonej czynności – warto ten element wnioskowy zawrzeć w skardze.

Trzeba pamiętać, że skarga na czynności komornika nie jest instrumentem służącym do kwestionowania zasadności samego wszczęcia egzekucji oraz istnienia obowiązku przewidzianego w prawomocnym wyroku. Mimo nomenklatury tego instrumentu prawnego, Wniesienie skargi do Sądu co do zasady nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego, ani wykonania zaskarżonej czynności. Merytoryczną kontrolę w tym zakresie może zapewnić dłużnikowi, osobie posiadającej interes prawny, powództwo przeciwegzekucyjne, z którego wyróżnić możemy powództwo opozycyjne oraz eskscydencyjne, zwane też interwencyjnym.

Powództwo opozycyjne, uregulowane w art. 840 k.p.c., polega na żądaniu pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części w kilku sytuacjach:

1) Gdy dłużnik przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązków stwierdzonych w tytule egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu, bądź też jeśli kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) Gdy po powstaniu tytułu egzekucyjnego zaszło zdarzenie powodujące wygaśnięcie zobowiązania lub niemożność jego egzekwowania – chociażby w postaci spełnienia świadczenia przez dłużnika;

3) Gdy małżonek, przeciwko któremu nadano klauzulę wykonalności na podstawie art., 787 k.p.c. wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się.

Powództwo opozycyjne można wytoczyć przed wszczęciem egzekucji oraz w jej trakcie. W razie uwzględnienia przez sąd powództwa, zajdzie podstawa do umorzenia egzekucji na wniosek – zgodnie z art. 825 pkt 2 k.p.c.

Drugi rodzaj powództwa przeciwegzekucyjnego, zwane ekscydencyjnym lub interwencyjnym, służy osobie trzeciej, która żąda zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, gdy skierowanie do niego egzekucji narusza prawa tej osoby (art. 841 k.p.c.). Legitymowanym czynnie jest zatem osoba trzecia, której prawa zostały naruszone poprzez zajęcie konkretnego przedmiotu w toku egzekucji. W przeciwieństwie więc od opozycyjnego, powództwo interwencyjne może być wytoczone dopiero po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, a nawet po dokonaniu konkretnych czynności w postaci zajęcia naruszającego prawa osoby trzeciej. Taki wniosek ekscydencyjny należy wnieść do sądu w terminie miesiąca od daty dowiedzenia się o naruszeniu prawa.

Piotr Truszkowski
Adwokat
+ 48694487667

Filia Kancelarii w Płońsku
ul. Młodzieżowa 13 lok. 72
09-100 Płońsk

(materiał zewnętrzny)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© plonskwsieci.pl | Prawa zastrzeżone