Zamknij
REKLAMA

Obermeyer szczegółowo odpowiada Wrzesińskiemu i Ozdarskiemu. Prawo do dodatku a polityczna gra... - ocena byłego dyrektora SPZ ZOZ w Płońsku

11:07, 17.05.2020 | RED
Skomentuj
Paweł Obermeyer tym razem na piśmie odniósł się do zarzutów, które padły pod jego adresem na kwietniowej sesji [Foto: Redakcja/Archiwum]
REKLAMA

Jak już informowaliśmy, to prokuratura zbada szpitalne wątki z czasów, kiedy dyrektorem SPZ ZOZ w Płońsku był Paweł Obermeyer. Nasza redakcja od początku marcowych przemian w płońskiej placówce medycznej na bieżąco relacjonowała wymianę oświadczeń i stanowisk odwoływanego dyrektora i Zarządu Powiatu Płońskiego. W ostatnich dniach jeszcze jedno takowe spojrzenie na sprawę pojawiło się w samorządowej przestrzeni. Powiatowym radnym oraz członkom rady społecznej (do wiadomości) przekazano pismo, adresowane do szefa rady powiatu - Dariusza Żelasko - podpisane przez wspomnianego Obermeyera. Były dyrektor odnosi się w nim do zarzutów sformułowanych wobec niego podczas sesji rady z 29 kwietnia, którą również opisywaliśmy.

''W związku z zarzutami jakie wobec mnie zostały przedstawione na sesji Rady Powiatu Płońskiego 29 kwietnia 2020 r., głównie przez p.o. dyrektora SPZZOZ w Płońsku Marcina Ozdarskiego i Wicestarostę Płońskiego Krzysztofa Wrzesińskiego, w załączeniu pozwalam sobie przedstawić moje stanowisko wobec tych zarzutów.

Z uwagi na nieposiadanie pisemnej treści wypowiedzi zmuszony byłem opierać się wyłącznie na treści nagrania z sesji oraz notatek, które sporządziłem podczas obrad Rady Powiatu.

Byłbym zobowiązany, gdyby moje stanowisko zostało przekazane radnym.

Pozwalam sobie wyrazić pogląd, że atak pod moim adresem miał wyłącznie charakter polityczny i miał na celu podważenie mojej wiarygodności. Służył też przykryciu przypadków ewidentnego łamania prawa przez Państwa Starostów.

W 2019 r., gdy rozpoczęto nękanie mnie kolejnymi kontrolami, które z założenia miały na celu sprawdzenia stanu Szpitala, wskazałem Panu Staroście, że w przypadku, gdy nie widzi mnie na stanowisku dyrektora Szpitala w Płońsku, to wystarczy mi o tym powiedzieć, a niezwłocznie złożę rezygnację z funkcji. Jak widać nie wierzono w moje intencje. Osoby znające moją przeszłość zawodową mogą z łatwością ustalić, że moje działania pokrywały się z moimi wypowiedziami.

Przy zmianach kadrowych na stanowisku dyrektora w Szpitalu Zarząd Powiatu złamał co najmniej trzykrotnie prawo.

1. Odwołanie mnie ze stanowiska dyrektora SPZ ZOZ w Płońsku dokonane zostało z naruszeniem art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, z którego wynika, że pracodawca nie może rozwiązać z radnym stosunku pracy bez uzyskania zgody sejmiku wyrażonej w postaci uchwały. W przedmiotowym wypadku Zarząd Powiatu Płońskiego nie wystąpił do Sejmiku Województwa Mazowieckiego o wymaganą w tym wypadku zgodę na odwołanie.  

2. Odwołanie mnie ze stanowiska dyrektora SPZ ZOZ w Płońsku dokonane zostało z naruszeniem art. 48 ust. 2 pkt 1.d ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ponieważ aby rozwiązać stosunek pracy z kierownikiem wymagane jest uzyskanie od Rady Społecznej podmiotu leczniczego opinii. W moim wypadku takiej opinii nie było.

3. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora SPZZOZ w płońsku Panu Marcinowi Ozdarskiemu zostało dokonane z naruszeniem prawa, gdyż Pan Marcin Ozdarski nie był w chwili powierzenia obowiązków pracownikiem Szpitala. Powierzenia pełnienia obowiązków kierownika podmiotu leczniczego (dyrektora szpitala) - a więc czasowego przejęcia przez wskazaną przez zarząd powiatu osobę, wszystkich przynależnych stanowisku dyrektora funkcji, kompetencji, uprawnień i powinności - bez przeprowadzenia wcześniejszego konkursu, nie można uznać za sposób nawiązania stosunku pracy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej. Możliwe jest powierzenia pełnienia tych obowiązków wyłącznie osobie już zatrudnionej w podmiocie leczniczym. Stanowisko judykatury jest w tym wypadku jednoznaczne''.

                            Z wyrazami szacunku

                                Paweł Obermeyer

 

STANOWISKO PAWŁA OBERMEYERA
wobec zarzutów podniesionych wobec niego
podczas sesji Rady Powiatu Płońskiego 29.04.2020 r. [treść po anonimizacji - red.]

A.

Poniżej wskazane są tematy, których dotyczyły zarzuty podniesione wobec Pawła Obermeyera na sesji Rady Powiatu ze wskazaniem osób, które zarzuty podnosiły.

p.o. dyrektora SPZZOZ Marcin Ozdarski

I. strata netto szpitala za rok 2019 - 5,2 mln złotych netto (wg Pawła Obermeyera strata miała wynieść około 3,9 mln)
II. koszty operacyjnej działalności szpitala w 2019 roku – ok. 80 mln złotych
III. na dzień 31 grudnia 2019 należności - niemal 7,8 mln złotych
IV. zobowiązania na ostatni dzień 2019 roku - ponad 10,6 mln złotych
V. zobowiązania kredytowe - ponad 17 mln złotych
VI. prawdopodobny wynik finansowy - kwota zbliżona do straty 1,3 mln złotych za pierwsze 3 miesiące działalności szpitala w 2020 roku
VII. brak wielu dokumentów i odnajdywanie wielu dokumentów, o których nikt wcześniej w dziale nie wiedział.
VIII. niefunkcjonujący, całkowicie sparaliżowany system informatyczny. kwestie finansowe szpitala były prowadzone w trzech programach informatycznych, zupełnie ze sobą niekompatybilnych
IX. w styczniu 2020 roku brak: odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatku od nieruchomości Płońsk, Raciąż, Glinojeck, kosztów pośrednich.
X. luty 2020 rok brak: odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatku od nieruchomości Płońsk, Raciąż, Glinojeck, kosztów pośrednich amortyzacji, kosztów wynagrodzeń, rozliczeń międzyokresowych przychodów
XI. ze względu na zamianę kont, nie można wyliczyć kosztów wynagrodzeń czy potrąceń od tych wynagrodzeń, księgować wyciągów bankowych czy raportów kasowych.
XII. nie można ustalić także majątku szpitala, ze względu na to, że Program Środków Trwałych jak prowadzony w innym programie, sprzed 2015 roku.
XIII. nie ma w tej chwili możliwości obliczenia kosztów działalności bufetu, ponieważ środki dotyczące asortymentu gospodarstwa domowego zostały wliczone w inne komórki organizacyjne
XIV. wartość zawartych umów na tę chwilę wynosi niemal 55 mln złotych (przy 64,3 mln złotych w roku poprzednim
XV. wprowadzenie do szpitala firmy transportowej obsługującej dietę pudełkową, generowało koszty od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie
XVI. archiwum jest ulokowane w kilkunastu pomieszczeniach

Główna księgowa SPZZOZ

XVII. przychody za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 - ponad 77 mln złotych
XVIII. koszty za analogiczny okres wyniosły 82,2 mln złotych, co dało stratę w wysokości ponad 5 mln złotych
XIX. na wynik finansowy w 2019 nie miały wpływu utworzone rezerwy na odprawy i gratyfikacje, ponieważ zostały one utworzone bez żadnych podstaw. Nie posiadamy żadnych dokumentów na utworzoną rezerwę, która opiewa na kwotę 1 220 000 zł.
XX. w październiku 2019 doszło do konsolidacji pięciu pożyczek, dwie z nich dalej są otwarte. Na tę chwilę miesięczne odsetki sięgają 70 tysięcy złotych. - Spłata pożyczki nastąpi dopiero od 21 maja 2021 roku i będzie to już rata kapitałowa plus odsetki i będzie to wynosiło 340 tysięcy miesięcznie. Do tego dochodzi jeszcze spłata pożyczki Nordea – 313 333 zł, jest to jednorazowa kwota na rok, plus pożyczka PKO - 10 tysięcy miesięcznie.

Wicestarosta Krzysztof Wrzesiński

XXI. świadczenie usług rozpowszechniających stosowanie wspomnianej marki, poradnictwo dietetyczne, realizacja badań klinicznych ADAM i pełnomocnictwo dyrektora ośrodka koordynowania opieki diabetologicznej, stanowiło koszty w wysokości około 400 tysięcy złotych
XXII. w kosztach związanych z cateringiem dietetycznym nie uwzględniono remontu pomieszczeń przy ulicy Północnej, w wysokości ponad 149 tysięcy złotych. W związku z tym szpital nie zanotował ponad 85 tysięcy złotych zysku, ale ponad 64 tysiące złotych straty.
XXIII. wzrastały również koszty transportu – plan finansowy z 2018 roku zakładał ich wysokość na 5 tysięcy złotych, w 2019 – 145 tysięcy, zaś w 2020 - 430 tysięcy złotych.
XXIV.Paweł Obermeyer wypłacił sobie dodatek stażowy w kwocie 124 tys., którego zgodność z prawem zatwierdził mecenas Miazga.

[ZT]5177[/ZT]

B.

ODPOWIEDZI PAWŁA OBERMEYERA

    Numeracja zagadnień odpowiada numeracji przyjętej powyżej.
    

I. i XVIII. i XIX.
    

Wynik finansowy SPZZOZ w Płońsku wykazany w: „Informacji finansowej za okres 2019 do 31 grudnia 2019 roku „przedłożony do Starostwa Powiatowego w Płońsku w dniu 28.02.2020”.

Po pierwsze jest do informacja wstępna sporządzona na dzień 28.02.2020 r. Ostateczna informacja finansowa   roczna sporządzana jest w formie sprawozdania finansowego.
W informacji wykazano:
Przychody ogółem: 77 017 722,02 zł
Koszty ogółem: 80 907 109,02 zł
Wynik finansowy: - 3 889 387,00 zł
Do czasu zatwierdzenia sprawozdania Jednostka ewidencjonuje wszelkie operacje gospodarcze dotyczące roku 2019 r.
Podczas sesji w dniu 29.04.2020 r.  p.o. Dyrektora SPZZOZ p. Marcin Ozdarski przedstawił wynik finansowy w wysokości: - 5 173 232,28 zł
Przychody: 77 034 767,72 zł
Koszty Ogółem: 82 208 000, 00 zł
Różnica: 1 231 219,00 zł

Jak wyjaśniła obecna księgowa Szpitala różnica powstała ze względu na nieuwzględnienie utworzonych rezerw na odprawy i gratyfikacje, Cytuję: p. główną księgową: „ponieważ zostały one utworzone bez żadnych podstaw. Nie posiadamy żadnych dokumentów na utworzoną rezerwę”. Pani główna księgowa jest w błędzie.  

Kwota powyższa nie dotyczyła utworzenia rezerwy na gratyfikacje i odprawy, tylko jej wykorzystania.

Wykorzystanie rezerwy powstało w związku naliczonymi przez Szpital w 2019 roku odprawami i gratyfikacjami.

Utworzenie rezerwy powoduje wzrost kosztów Jednostki. To właśnie uczyniła obecna główna Księgowa Szpitala. (Wykazała wyższe koszty Szpitala o kwotę: 1300 890,98 zł.

Pod drugie, najbardziej istotne. Rachunek zysków i strat, na podstawie którego przedstawiał dane finansowe Szpitala za 2019 rok, Pan M. Ozdarski p.o. Dyrektora SPZZOZ w Płońsku oraz Pani główna Księgowa SPZZOZ podczas sesji Rady Powiatu Płońskiego w dniu 29.04.2020 r. nie jest dokumentem wiarygodnym.

Rachunek zysków i strat jest jednym z obowiązkowych elementów każdego sprawozdania finansowego. Sporządzany jest przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz zatwierdzany przez kierownika jednostki. Wzór RZiS wskazany jest w załącznikach do ustawy o rachunkowości

Przedstawiony podczas sesji Rady Powiatu w dniu 29.04.2020 nie posiada podstawowych danych, tj. nie wskazano jakiego podmiotu gospodarczego dotyczy, brak pełnych danych w poszczególnych pozycjach. Przede wszystkim brak daty sporządzenia, podpisów osób sporządzających oraz zatwierdzających. Co do kwot umieszczonych w poszczególnych pozycjach trudno się ustosunkować, ponieważ są nieczytelne. Nikt z Radnych Powiatu nie otrzymał prezentacji od Zarządu Powiatu Płońskiego z sesji z dnia 29.04.2020 r.

II. i XXII

1. W kosztach operacyjnych Szpitala, jak wynika z wyjaśnień przestawionych podczas sesji, główna księgowa podwyższyła koszty działalności operacyjnych Szpitala za 2019 rok poprzez kwotę rezerwy (prawdopodobnie utworzyła rezerwę na gratyfikacje i odprawy). W informacji finansowej za okres 01.01.2019-31.12.2019 r. przekazanej przeze mnie widniały niższe koszty działalności operacyjnych poprzez wykorzystanie rezerwy na gratyfikacje i odprawy. Należy domniemywać, że zaksięgowano w koszty działalności operacyjnej także wydatki na remont lokalu przy ulicy Północnej w Płońsku w wysokości około 149 tys. złotych.

2. Pan Wrzesiński Krzysztof wicestarosta Powiatu Płońskiego zarzucił   byłemu Dyrektorowi SPZZOZ nieprawidłowość w wykazaniu w kosztach cateringu dietetycznego remontu pomieszczeń przy ulicy Północnej w Płońsku w wysokości ponad 149 tys. złotych. W związku ty Szpital podał nieprawidłową wysokość wyniku finansowego z działalności „Bufetu”.

Zarzut jest nietrafiony. Kwota ok. 149 tys. złotych na remont lokalu przy ulicy Północnej jest wydatkiem, który należy rozliczać w czasie. Okres odpisów wydatku w koszty należy do decyzji kierownictwa. Co do zasady w okresie trwania danego stosunku prawnego. W tym wypadku 5, z uwagi na okres obowiązywania umowy najmu. W związku z tym wykazane koszty Szpitala przez p.o. Dyrektora Marcina Ozdarskiego oraz główną księgową Szpitala powinny być skorygowane, a to wpłynie na wykazany przez ww. wynik finansowy Szpitala.

III.

Należności na dzień 31.12.2019
Pan Marcin Ozdarski p.o. Dyrektora SPZZOZ w Płońsku przedstawił zestawienie pod nazwą: „NALEŻNOSCI NA DZIEŃ 31.12.2019”.
Z treści dokumentu wynika, że jest to: zestawienie obrotów i sald z Ksiąg Jednostki. Jednakże podano dwa różne okresy, za które przedstawione są dane:
Okres obrachunkowy: 2019 oraz za okres: 1…30.04.2020 r.
Dokument niewiarygodny. Nie wiadomo jakiego okresu dane dotyczą (2019 r., czy 2020 r.). Brak daty sporządzenia, podpisów sporządzających.

IV.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019
Pan Marcin Ozdarski p.o. Dyrektora SPZZOZ w Płońsku przedstawił zestawienie pod nazwą: „ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2019”.
Z treści dokumentu wynika, że jest to: zestawienie obrotów i sald z Ksiąg Jednostki. Jednakże podano dwa różne okresy, za które przedstawione są dane:
Okres obrachunkowy: 2019 oraz za okres: 1…30.04.2020 r.
Dokument niewiarygodny.  Nie wiadomo jakiego okresu dane dotyczą (2019rok czy 2020 rok). Brak daty sporządzenia, podpisów sporządzających.

V. i XX.

Zobowiązania Długoterminowe. Kredyty i pożyczki na dzień 31.12.2019 r.

Zestawienie nieczytelne. Trudno się ustosunkować, co do kwot z zestawienia. Odnosząc się do wypowiedzi głównej Księgowej Szpitala według mojej oceny nie są prawidłowe.

Według posiadanej przeze mnie wiedzy zobowiązanie Szpitala z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło na 31.12.2019 r. około 17 mln złotych. Pod koniec 2019 roku doszło do konsolidacji pożyczek. Jednocześnie zgodnie z obowiązującą umową pożyczki uzgodniono odroczenie spłat rat kapitału do miesiąca maja 2021. Do tego momentu Szpital płaci tylko kwoty odsetek, które wynoszą około 70 tys. złotych miesięcznie.  W wyniku spadku stopy procentowej WIBOR o około 1 pkt % raty spłaty odsetek zmniejszą się o około 10-15 tys. złotych. Zmniejszenie rat odsetek planuje się od miesiąca czerwca 2020 r. Planowane raty spłat kapitału od maja 2021 roku to około 200 tys. złotych miesięcznie.

Konsolidacja pożyczek spowodowała zmniejszenie kosztów Szpitala z tytułu odsetek. Nastąpił spadek oprocentowania powyżej 2 pkt %.  Szpital nie posiadał zabezpieczenia pożyczki Powiatu Płońskiego. W przypadku uzyskania takowego poręczenia koszty Szpitala z tytułu odsetek byłyby niższe, ponieważ zostałoby obniżone oprocentowanie. Niestety nie było możliwości uzyskania takowej pomocy. Być może uzyska ją nowy dyrektor.  

Łączna kwota z tytułu spłat pożyczki wraz z odsetkami szacowna jest na kwotę 255 tys. - 260 tys. zł miesięcznie.  Pani Księgowa podała kwotę ok. 340 tys. zł.

Niezgodna z prawdą jest kwota raty kredytu, pożyczki Bank Nordea podana przez główną księgową; kwota to 313 333 zł. Prawidłowa kwota z tytułu powyższego zobowiązania spłacanej raty rocznie to kwota 213 333,00 zł. Powyższa kwota co roku 2019 była otrzymywana od Starostwa Powiatu Płońskiego na zakup sprzętu i aparatury medycznej.  

VI.

W wyniku finansowym należy uwzględnić kwotę podwyżki ryczałtu uzyskanej z NFZ w wysokości około 1 800 000,00 zł na rok 2020. Co daje kwotę za I kwartał 2020 około 450 tys. zł. O tym Szpital już wiedział w dniu sesji Rady Powiatu, ale nie zostało to uwzględnione w prezentacji.

VII.

Pracownicy, z którymi Szpital zakończył współpracę nie mieli możliwości przekazania dokumentów. Nie podpisywali żadnych protokołów zdawczo-odbiorczych. Z posiadanej przeze mnie wiedzy wynika, że w dniu rozwiązania umowy z dotychczasową główną księgową na pozostawienie stanowiska pracy Pan M. Ozdarski przeznaczył około 0,5 godziny. Była Pani główna księgowa zdążyła przekazać dokumenty z biurka pracownikom działu księgowości.

VIII.

Do końca 2018 roku w SPZZOZ księgi rachunkowe były prowadzone w programie Sfinx firmy WAZA. Program z lat dziewięćdziesiątych. Działający na bazie DOS.  Wydruki można było wykonywać tylko na drukarkach igłowych. Drukarek igłowych nie można było zainstalować   w systemie operacyjnym obowiązującym w chwili obecnej (WINDOWS 10). Program był przestarzały.

Dodatkowo w programie FINUS firmy Atende wprowadzano dane finansowe Szpitala (jak opisywała w sprawozdaniach finansowych ówczesna księgowa cały czas był testowany). Taka sytuacja trwała od 2015 roku. Nadmieniam, że były wątpliwości co do poprawności pracy tego programu.  
Jedynie moduł Kadry i Płace program FINUS firmy Atende Sp. z o.o.  był programem, w którym prowadzono ewidencję kadrowo- płacową.  Chociaż i w tym module były błędy.  Firma Atende Sp. z o.o. nie wykonywała aktualizacji i poprawek. W Szpitalu jest korespondencja dotycząca reklamacji składanych przez Szpital.   

Chcąc uporządkować i unowocześnić system informatyczny w SPZZOZ oraz zaprzestać wprowadzenia danych do kilku różnych programów zdecydowaliśmy się na zakup i wdrożenie nowego nowoczesnego programów usprawniających pracę.

Ze względu na kwoty wydatków oraz konieczność zachowania trwałości programu informatyzacyjnego wprowadzanego przed powołaniem mnie na stanowisko dyrektora Szpitala zdecydowaliśmy się to zrobić etapami.

I etap:
·    E-Nova Finanse i Księgowość Premium firmy Soneta Sp. z o.o. program finansowo-księgowy,
·    E-Nova Handel firmy Soneta Sp. z o.o.– program do obsługi sprzedaży i magazynu,
·    E-Nova Ewidencja Środków pieniężnych firmy Soneta Sp.  z o.o.- program do obsługi środków pieniężnych
·    E-Nova Elektroniczne Wyciągi Bankowe firmy Soneta Sp. z o.o.- program do obsługi wyciągów bankowych

II etap
·    E- Nova program Kadry i Płac wraz z nowoczesnymi funkcjonalnościami m.in. Pulpit Pracownika, Pulpit Kierownika
Programy usprawniające pracę w tym dziale. W 2019 roku rozpoczęto prace przygotowawcze, analityczne. W 2020 roku rozpoczęto wdrożenie programu. Pierwsze naliczenie wynagrodzeń zostało dokonane w lutym 2020 roku.  Od tego momentu trwały prace wdrożeniowe, udoskonalające prace w Dziale Kadr i Płac oraz w Dziale finansów – Księgowym.  Nie mam wiedzy na jakim etapie jest proces wdrażania.

III. etap
E-nova Księga inwentarzowa oraz BI

Zgodnie z I etapem usprawnienia systemów informatycznych księgi rachunkowe SPZZOZ w Płońsku od 2019 roku prowadzone są w programie E- nova producent Soneta Sp. z o.o.  (dowód: Aneks nr 9 z dnia 07.03.2019 roku do Zarządzenia Dyrektora SPZZOZ im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Płońsku nr 33/2010 z dnia 31.12.2010 roku)

Kięgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową przy zastosowaniu następujących programów:
·    E-Nova Finanse i Księgowość Premium firmy Soneta Sp. z o.o. program finansowo-księgowy,
·    E-Nova Handel firmy Soneta Sp. z o.o.– program do obsługi sprzedaży i magazynu,
·    E-Nova Ewidencja Środków pieniężnych firmy Soneta Sp.  z o.o.- program do obsługi środków pieniężnych,
·    E-Nova Elektroniczne Wyciągi Bankowe firmy Soneta Sp. z o.o.- program do obsługi wyciągów bankowych,
·    Sfinx- Środki Trwałe firmy Waza Sp. z o.o. – program do ewidencji analitycznej    środków trwałych,
·    Kadry i Płace firmy Atende Sp. z o.o. – program do obsługi kadr i płac,
·    Program PŁATNIK – program od obsługi rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wprowadzenie tych zmian poprzedzone było audytem systemów informatycznych, co dokonane zostało na początku 2017 r. Wykazał on potrzebę istotnych zmian, czego wynikiem były podjęte decyzje, a opisane powyżej. Dokumenty z audytu są w posiadaniu SPZZOZ w Płońsku. Sądzę, że obecny Pan Dyrektor nie ujął ich w swojej prezentacji, ponieważ podważyłyby one zarzuty stawiane pod moim adresem.

Pan Marcin Ozdarski mijał się z prawdą podczas sesji mówiąc, że program E Nova jest niefunkcjonujący. Świadczy o tym chociaż to, że pokazując slajdy podczas sesji przedstawiał zestawienia, np. Zestawienia obrotów i sald z Ksiąg rachunkowych wygenerowanych z Programu E Nova firmy Soneta Sp. o.o.

IX.

Za księgowanie powyższych zdarzeń gospodarczych odpowiedzialna była obecna główna księgowa Szpitala. Jeżeli wykazuje brak powyższych księgowań to świadczy o niewywiązaniu się przez nią ze swoich obowiązków. Może to świadczyć, że Pani księgowa stosowała w dziale księgowym swoisty „sabotaż”. Najbardziej było to od kiedy rozpowiadała w pracy o „prawdopodobnej” zmianie Dyrektora Szpitala. Dowiedziałem się o tym już po odwołaniu mnie ze stanowiska dyrektora Szpitala. Nie wiem skąd takie informacje posiadała, ale jak widać prawdziwe.  

Nie wiem co Pan Marcin Ozdarski p.o. Dyrektora SPZZOZ w Płońsku miał na myśli mówiąc, iż brak było kosztów pośrednich. Przecież kosztami pośrednimi Szpitala są koszty amortyzacji, koszty energii, wody, itp.

X.

Jak już zostało przedstawione w pkt ad VIII w lutym 2020 zostało naliczone pierwsze naliczenie wynagrodzeń. Program kadry i Płace nie został w pełni wdrożony. Dlatego też do dnia 23.03.2020 r. nie zostały zaksięgowane koszty wynagrodzeń. Miało to być uzupełnione w najbliższym czasie. Dodatkowymi utrudnieniami był natłok prac związanych ze stanem epidemii koronawirus COVID-19 oraz prac związanych z protokołem pokontrolnym Starostwa i pracami związanymi z programem naprawczym za lata 2020-2022. Program napisany na wniosek Starosty Powiatu Płońskiego jeszcze przed zakończeniem roku 2019 r.

Za księgowanie kosztów wynagrodzeń odpowiedzialna była ówczesna Księgowa-Kasjer. Obecnie powołana na stanowisko zastępcy głównej księgowej. Nie jest zrozumiałe, dlaczego koszty wynagrodzeń nie zostały zaksięgowane.

XI.

Informuję, że w Szpitalu wraz z ze zmianą programu komputerowego służącego do prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki została zmieniona w niektórych przypadkach numeracja kont księgowych.  Wykaz kont księgowych obowiązywał od 01.01.2019 r. i obowiązywał jeszcze na dzień 23.03.2020 r., tj. ostatni dzień pracy w SPZZOZ w Płońsku. Przez cały ten okres były księgowane także wyciągi bankowe, czy raporty kasowe.

Pragnę nadmienić, że naliczanie wynagrodzeń, potrąceń od wynagrodzeń zajmuję się w Szpitalu Dział kadrowo-Płacowy. Dopiero po naliczeniu wynagrodzeń dział Księgowości wprowadza dane do Ksiąg rachunkowych. Powyższe zdarzenia gospodarcze także były ewidencjonowane w Księgach rachunkowych. Nie rozumiem więc problemu.

Za ewidencję kosztów wynagrodzeń, potrąceń wynagrodzeń czy raportów kasowych w Księgach rachunkowych odpowiedzialna była Księgowa-Kasjer (w chwili obecnej z-ca głównej księgowej).

Numeracja kont księgowych jednostki często ulega zmianie i nawet gdy jest dokonywania, to nie jestem w stanie zrozumieć problemu jaki mogłaby ona wywołać dla należycie przygotowanych zawodowo pracowników działów księgowości.

XII.

Ewidencja środków trwałych SPZZOZ jest prowadzona w programie „Sfinx” - Środki Trwałe firmy Waza Sp. z o.o. – program do ewidencji analitycznej środków trwałych. Użytkowany jest od wielu lat. Na podstawie ww. programu oraz ksiąg rachunkowych SPZZOZ był ustalany majątek Szpitala. Nie widzę problemu podnoszonego przez Pana Marcina Ozdarskiego.

XIII.

Niezrozumiałe jest powyższe zdanie w części: „środki dotyczące asortymentu gospodarstwa domowego”. Jakie środki: pieniężne?
Pragnę przypomnieć, że rozliczenie działalności Bufetu było m.in.  przedmiotem Kontroli Starostwa Powiatowego w Płońsku trwającej od lipca 2019 r. do końca stycznia 2020 r. Pan wicestarosta Powiatu Płońskiego Wrzesiński potwierdził sporządzenie rozliczenia działalności Bufetu (pomimo błędnego zrozumienia ewidencji wydatków na remont lokalu przy ulicy Północnej). Podał nawet wysokość wyniku na działalności Bufetu.

XIV.

Część umów zawarta jest na okres pół roku i stąd wynikająca obecnie różnica. Nie ma obniżenia stawek kontraktów.

XV.

W przypadku transportu kateringu nie było możliwości korzystania z transportu szpitalnego, ponieważ Szpital nie dysponował samochodami chłodniami. Transport krwi odbywał się innymi samochodami niż transport diet.
Dalsze wyjaśnienia w pkt. XXIII.

XVI.

Potwierdzam ten fakt. Sytuacja w tym względzie nie zmieniła się w stosunku do zastałej przeze mnie w momencie obejmowania stanowiska dyrektora Szpitala. Brak było pieniędzy na zorganizowanie archiwum w jednym miejscu.

Jednakże dokumenty są należycie zabezpieczone. W przypadku dokumentacji najbardziej wrażliwej, tj. medycznej znajdują się one pod pieczą kierownika Działu Analiz i Statystyki Medycznej. Z obowiązków tych kierownik wywiązuje się wzorcowo. Nigdy nie było jakichkolwiek problemów związanych z przechowywaniem tej dokumentacji.

Urządzenie archiwum było planowane w budynku E, w którym znajduje się m.in. kuchnia szpitalna i oddział Rehabilitacji. Projekt rozbudowy i remontu tego budynku został, w porozumieniu ze Starostwem, zlecony do uaktualnienia. Do daty odwołania mnie ze stanowiska dyrektora projekt nie został wykonany.

XVII.

Nie mam uwag.

XVIII.

Wyjaśnienia zawarte w pkt I.

XIX.

Wyjaśnienia zawarte w pkt I.

XX.

Wyjaśnienia zawarte w pkt V.

XXI.

Wypowiedź pana Starosty stanowi, moim zdaniem, świadome pomieszanie wątków, mających na celu wskazanie na nienależyte wydatkowanie środków SPZZOZ. Trudno się zorientować o co w tym chodzi. Zarzuty podnoszone są zwykle ad personam, często mijające się z prawdą. Suma około 400 tys. zł przytoczona została bez jej przypisania do konkretnych spraw. Z tego powodu nie mogę się odnieść do tej kwoty.

Wystarczy się jednak odwołać do badań klinicznych ADAM. Z tego tytułu SPZZOZ w Płońsku w I kwartale 2020 r. uzyskał przychód wynoszący 492 tys. zł. Oczekiwany przychód z tego tytułu wynosi kolejne ok. 400 tys. zł. Nie zostały one uzyskane wyłącznie tego powodu, że badania zostały przerwane z uwagi na epidemie koronawirusa. Mają być podjęte po ustaniu epidemii.

Traktowanie pomysłu na produkcję diety w oderwaniu od planów całościowych jest nieuzasadnione. Np. posiadanie możliwości w zakresie tej diety pozwalało Szpitalowi na staranie się o pozyskanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Dwa projekty złożone zostały do Urzędu Marszałkowskiego przez SPZZOZ w Płońsku w 2019 r., w ramach działania 9.2.2, w celu uzyskania środków finansowych z RPO WM 2014-2020. Były to projekty profilaktyczne w zakresie otyłości i wad kręgosłupa kierowane do dzieci w wieku szkolnym (klasy 1-6). Za mojej kadencji SPZZOZ W Płońsku otrzymał informację, że projekty spełniły wymagania formalne i zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania konkursowego. 5 grudnia 2019 zakwalifikowanie wniosku nr RPMA.09.02.02_14-d590/19 - PROJEKT ZDROWY KRĘGOSŁUP, 9 grudnia 2019 r. - zakwalifikowanie wniosku nr RPMA.09.02.02-14-d588/19 - Projekt Otyłość. Nadmieniam, że w/w projekty składałem będąc dyrektorem SPZZOZ w Płońsku.

Podczas sesji Rady Powiatu p.o. dyrektora SPZZOZ w Płońsku poinformował Radę Powiatu, że projekty zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej, ponieważ „były źle przygotowane".

Mam podstawy przypuszczać, że odrzucenie projektów było następstwem niedopełnienia przez obecnie kierującego Szpitalem, odpowiednich wymogów, co do których został Szpital zobowiązany po moim odwołaniu.

Z uwagi jednak na niedysponowanie odpowiednią wiedzą zwróciłem się do Urzędu Marszałkowskiego o wyjaśnienie tej sprawy. Po uzyskaniu odpowiedzi przedstawię informację odrębnie.

XXII.

Wyjaśnienia zawarte w pkt II.

XXIII.

Rok 2018 roku plan finansowy kwota pierwotna 5000 zł. Po zmianie planu 26 tys. złotych. Wykonanie 82 821 ,28 zł.

Rok 2019 plan finansowy, po zmianach 430 tys. zł; wykonanie 431 822, tys. zł. W roku 2019, z tego co pamiętam, zostaliśmy obciążeni kilkadziesiąt tysięcy za transport pacjenta transportem lotniczym. Koszty transportu, oprócz transportu diety pudełkowej, zawierają koszty transportu materiałów, przesyłek, transport krwi, transport zwłok).  

W planie finansowym na 2020 rok koszt transportu zaplanowano na podstawie wykonania z 2019 roku. W 2020 roku wzrosła cena transportu zwłok. Brak chętnych do współpracy.

Zakupy diet od Szpitala przez Spółkę Food Haus były dokonywane po cenie sprzedaży Szpitala. Zwykle w przypadku sprzedaży o rozmiarach hurtowych sprzedawca udziela kupującemu rabatu cenowego. W ramach negocjacji handlowych ustalono, że zamiast upustu w cenie Szpital zapewni w cenie transport diet do wskazanych miejsc odbioru diet (nie było tu dostaw indywidualnych, lecz zbiorcze).

Koszty transportu diet obejmują także dowóz diet, który nie był wykonywany w ramach współpracy z Food Haus (sprzedaż własna Szpitala).

Zapowiadane planowane „oszczędności” w zakresie kosztów poprzez korzystanie z transportu własnego Szpitala spowodują, że zlecenia zewnętrzne, w zakresie możliwym do ograniczenia, zastąpione zostaną zwiększonymi kosztami np. z tytułu wynagrodzeń pracowniczych (np. nadgodziny kierowców). Mam wątpliwości, czy przyniesie to wymierne oszczędności.

XXIV.

Wypowiedź Pana Starosty zawiera sugestię działań nieprawnych albo co najmniej podejrzanych. Opinia prawna w kwestii dodatków jest z 21 marca 2018 r. Z jej treści wynika, że prawo do dodatku za wysługę lat, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej (rentowej) przysługuje kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli jest on pracownikiem podmiotu, ponieważ podstawa do jego otrzymania ma charakter ustawowy - art. 62, art. 63 i art. 65 ustawy o działalności leczniczej. Nie ma wątpliwości, że jako kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej byłem pracownikiem SPZZOZ w Płońsku, którego stosunek pracy powstał w wyniku powołania.

Tak więc do mojego stosunku pracy mają zastosowanie przepisy rozdziału 3 oddziału 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W szczególności dotyczy to np. art. 65 ust. 1, w myśl którego pracownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wypłaca się na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania obowiązującym w danym SPZOZ (art. 65 ust. 2).

Starostwo Powiatowe znało treść opinii prawnej. Nie przedstawiło argumentacji podważającej wnioski wynikające z posiadanej przez dyrektora Szpitala w Płońsku opinii prawnej. W 2019 r. podczas jednego z posiedzeń Zarządu Powiatu, w którym uczestniczyłem, zaproponowałem, że jeżeli Starostwo podważa moje prawo do dodatku za wysługę lat, to niech skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego, by sąd mógł ewentualny spór rozstrzygnąć. Jednak tego nie uczyniono, a w zamian mgliście opisując sprawę mojego dodatku wykorzystuje się w grze politycznej. (...). 

(RED)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (30)

KarolKarol

19 26

Winny się tłumaczy 12:57, 17.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

JaJa

20 13

Zasada ta obowiązuje w świecie w którym panuje sprawiedliwość. W naszych realiach tłumaczy się ten, którego oskarzaja i godzą w jego dobre imię 15:38, 17.05.2020


Do KarolaDo Karola

5 5

Nie Karolowi oceniac kto winny.Bardzo dobrze, ze byly dyrektor pisze wyjasnienia. Niech publicznosc dowie sie jak mozna skrzywdzic czlowieka polityką... 16:08, 18.05.2020


odwołania cd.odwołania cd.

17 15

Według informacji, które ukazywały się również w Płońsk w Sieci, dyr. P.O został odwołany z funkcji dyrektora, a nie został rozwiązany z nim stosunek o prace, sam rozwiązał ze szpitalem umowę o prace na oddziale SOR po 2 czy 3 dniach, a więc art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, nie ma raczej zastosowania. Do zadań Rady Społecznej należy wydawanie wniosków i opinii, również w kontekście odwołania kierownika placówki ale nie jest to równoznaczne z obowiązkiem zarządu powiatu co do jej uzyskania (jest to tylko opinia). Pozostałe kwestie wyjaśnią organa ścigania i może już pora zakończyć tą telenowele.
13:03, 17.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ObserwatorObserwator

24 15

Jak to jest że dyrektorowi dodatek stażowy należy się obligatoryjnie, a pracownikom niższego szczebla wliczany był w podstawę aby im wyszła najniższa krajowa? Obłuda i nic więcej 13:48, 17.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ostry cień mgłyOstry cień mgły

14 10

Obermeyer powinien nagrać o tym co ma do powiedzenia 16challenge 14:10, 17.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

jaja

18 19

I tak dalej bajdu, bajdu. trzeba wiedzieć, kiedy odejść. 15:57, 17.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Drugie jaDrugie ja

1 3

Dotyczy to dokładnie wszystkich na stanowisku.... 21:32, 17.05.2020


????

3 1

Inteligentny zrozumie a zwykly krzykacz napisze bajdu bajdu. 16:14, 18.05.2020


terazteraz

19 16

teraz bekniesz za swoją politykę zabrać biednym dać bogatym 17:02, 17.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Do terazDo teraz

3 2

Komentarz z klasą nie ma co.
17:09, 18.05.2020


znowuznowu

23 18

po raz kolejny pan Obermeyer wszystko zrzuca na innych tak gra polityczna umyć ręce i kasę wziąć brawo znowu niewinni będą płacić za dyrektorka naiwni pracownicy 17:07, 17.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Taxi Taxi

20 17

Pretensji ciąg dalszy kazał robić wszystko na gębę to teraz zwala na wszystkich oni winni a on czysty po raz kolejny chce się wybielić jaki on pokarany przez los i ludzi nieskazitelny dobroczyńca 🤣🤣🤣już pękam dobra gra do złej gry to jest podejście niech inni płacą i odpowiadają ma na kogo zrzucić jak zawsze jego taktyka 18:41, 17.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

??

17 6

To były dyrektor pracował na Sorze ? A kiedy to było? 19:47, 17.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

..........

13 12

Czyli jak sprawe Pani Wisniewska i Pan Wrzesinski przegraja koszty poniosą z wlasnej kieszeni???? 19:55, 17.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

............

8 5

Proszę o jasna odpowiedz.......!!!!! Ten duet.. 20:51, 17.05.2020


REKLAMA

Wielbiciel Wielbiciel

4 1

Chlopaki sprawnie dzis piszecie:) 19:57, 17.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KazikKazik

14 12

Pis sie zaczyna konczyc . Jeszcze trochę wytrzmamy. 19:59, 17.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

do Kazikado Kazika

8 0

Ty to się pisać naucz. Do władzy się rwiesz, a ciemnota powala. 10:07, 18.05.2020


Prosze o odpowiedz??Prosze o odpowiedz??

8 9

Czy osba PO dyrektora moze byc z poza placówki????? 20:01, 17.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

hehehehe

13 13

Ozdarski odejdzie z podwiniętym ogonem, hehe, ciekawe czy konkurs wygra, polityczny bulterier Pani starosty, hehe 20:38, 17.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

mrmr

14 14

Paweł trzymaj się, Ci co mają olej w głowie wiedzą, że to polityka 20:39, 17.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

RealiaRealia

8 11

Ale glosuja ludzie do ktorych +500 przemawia i mysla ze pieniadze biora sie z nieba... Niestety ale Polska jest krajem zacofanym..... 20:48, 17.05.2020


DO "REALIA"DO "REALIA"

9 3

Podejrzewam, że też bierzesz 500+ mimo, że jesteś światłym człowiekiem i granice otwarte. 08:43, 18.05.2020


Ala Ala

13 6

Kto następny na liście pani Wiśniewskiej??? 20:53, 17.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

HmmnHmmn

11 8

Tego to Ci nie powiem. Ale domyslam sie kto jest na liscie PiS ........- Pani Wisniewska. 21:02, 17.05.2020


OcenaOcena

11 13

PiS wszystko zrobil, żeby zamydlić ludziom oczy. Dobrze ze te wyjaśnienia padły, należy wysłuchać dwóch stron i dopiero oceniać. 00:09, 18.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jaja

8 3

Zaś wszystkie inne ugrupowania myślą tylko, jak zrobić dobrze, ale nie tobie, naiwniaku, tylko sobie. 10:08, 18.05.2020


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 6

Ilu mądrych tu ludzi się wypowiada ,ludzie wy się marnujecie wykorzystajcie tą energie ido roboty już nic wam nie będzie potrzebne ,tylko chwila odpoczynku . 13:16, 18.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ManifaManifa

8 9

Namawiam jak to tylko będzie możliwe zorganizowac manifestacje pod starostwem !!!!!! 18:58, 18.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA