Zamknij
REKLAMA

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Płońsku

14:16, 11.10.2019 | Materiał zewnętrzny/Sąd Rejonowy w Płońsku

Prezes Sądu Rejonowego w Płońsku ogłasza konkurs dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Płońsku (jedno miejsce). Zgłoszenia należy złożyć do 12 listopada 2019 roku.


Płońsk, 10 października 2019 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 61/2019
Prezesa Sądu Rejonowego w Płońsku
z dnia 10 października 2019 r. nr rej. Adm.111.4.2019 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Płońsku

I. Ogłaszam konkurs dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Płońsku  – jedno miejsce. 

II. Zgłoszenia do konkursu należy złożyć do dnia 12 listopada 2019 r. w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 9a, pokój nr 234 lub drogą pocztową (z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta sędziego” z oznaczeniem Adm.111.4.19). 
W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do zgłoszenia:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

2. własnoręcznie sporządzony  życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie  studiów  wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

4. oświadczenie, o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;

5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6. aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje  i osiągnięcia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

IV. Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone, bez wzywania do uzupełnienia braków. 

V. Kandydat winien spełniać warunki określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. z dnia 13 grudnia 2017 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn.zm.):

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i  obywatelskich;

2. jest nieskazitelnego charakteru;

3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

4. ukończył 24 lata.

VI. Konkurs składać się będzie z trzech etapów: 

1. I etap konkursu – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po przeprowadzeniu pierwszego etapu komisja konkursowa ustali listę kandydatów zakwalifikowanych do II etapu i ogłosi ją nie później niż na 7 dni przed terminem konkursu na stronie internetowej sądu – www. plonsk.sr.gov.pl (w zakładce „Oferty pracy”);

2. II etap – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego lub prawa karnego, wybrany przez kandydata. Po przeprowadzeniu drugiego etapu komisja konkursowa ustali listę kandydatów zakwalifikowanych do III etapu i ogłosi ją na stronie internetowej sądu – www. plonsk.sr.gov.pl (w zakładce „Oferty pracy”);

3. III etap – rozmowa kwalifikacyjna. Po przeprowadzeniu trzeciego etapu komisja konkursowa wyłoni kandydatów na stanowisko asystenta sędziego i ogłosi listę na stronie internetowej sądu – www. plonsk.sr.gov.pl (w zakładce „Oferty pracy”).

VII. Konkurs odbędzie się:

1. I etap w dniu 20 listopada 2019 r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 9a, 09-100 Płońsk;

2. II etap w dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 9a, 09-100 Płońsk, sala konferencyjna Sądu pok. nr 233;

3. III etap odbędzie się w siedzibie Sądu Rejonowego w Płońsku ul. H. Sienkiewicza 9a, 09-100 Płońsk, sala konferencyjna Sądu pok. nr 233 – w terminie wskazanym przez Komisję Konkursową po niezwłocznym dokonaniu oceny prac pisemnych kandydatów. 

VIII. Dodatkowe informacje:

1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sądzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

2. Zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu do udziału w naborze na powyższe stanowisko.

IX. Zarządzenie obowiązuje od dnia 10 października 2019 r.

 

PREZES SĄDU REJONOWEGO
W PŁOŃSKU
ELŻBIETA ŻMIJEWSKA

(OGŁOSZENIE)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA